Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)
Oddelek za kemijo in biokemijo

Katedra za biokemijo

English page

Nazaj na prvo stran katedre
O KATEDRI

SPLOŠNO 

Katedra za biokemijo FKKT je locirana v drugem nadstropju prve lamele nove stavbe FKKT na Večni poti 113, takoj nad dekanatom.

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo od študijskega leta 1998/99 naprej organizira univerzitetni študij biokemije. Prvi študent biokemije na ljubljanski Univerzi je diplomiral septembra 2002, prva diplomantka biokemije pa je doktorirala leta 2007.

Na katedri so redno zaposleni: 4 učitelji, 5 asistentov, 3 mladi raziskovalci in 2 tehnična sodelavca. Več učiteljev z raziskovalnih inštitutov je v dodatnem delovnem razmerju. Pri izvedbi študijskega programa biokemije sodeluje še veliko drugih delavcev FKKT in zunanjih sodelavcev (predvsem z Instituta "Jožef Stefan", Kemijskega inštituta in Medicinske fakultete).


ZAPOSLENI: pedagoško delo in kontaktni naslovi

Redno zaposleni sodelavci (stanje novembra 2014):


prof. dr. Brigita Lenarčič, mag. farm.     Od oktobra 2005 predstojnica Katedre za biokemijo FKKT.

izr. prof. dr. Marko Dolinar, univ. dipl. biol.

doc. dr. Gregor Gunčar, univ. dipl. kem.

doc. dr. Marko Novinec, univ. dipl. biokem.

dr. Vera Župunski, univ. dipl. kem. [tel. 2419 488], asistentka.

dr. Helena S. Čelešnik, univ. dipl. mikrobiol., asistentka.

dr. Petra Prijatelj Žnidaršič, univ. dipl. kem., strokovna sodelavka.

dr. Miha Pavšič, univ. dipl. biokem., asistent.

dr. Marina Klemenčič, univ. dipl. biokem. , asistentka.

dr. Matevž Korenč, univ. dipl. biokem., asistent.

Matjaž Malavašič, kem. teh.

univ. mikrobiol. Katja Hrovat Arnež , mlada raziskovalka.

univ. biokem. Sara Drmota , mlada raziskovalka.

univ. biokem. Vid Puž , mladi raziskovalec.


RAZISKOVALNO DELO

Zaposleni na katedri sodelujemo s svojim raziskovalnim delom v treh programskih skupinah: Proteoliza in njeno uravnavanje (B. Lenarčič), Strukturna biologija (M. Dolinar) in Toksinologija (G. Gunčar), sodelujemo pa tudi pri izvedbi različnih raziskovalnih projektov.


KRATKA ZGODOVINA POUČEVANJA BIOKEMIJE V SLOVENIJI

Prva predavanja iz biokemije na Univerzi v Ljubljani so potekala na Medicinski fakulteti, kjer je predaval prof. Dušan Stucin, za njim pa profesorja Igor Belič in Miloš Pavlič. Na Biotehniški fakulteti je predmet Biokemija prvi predaval prof. Drago Lebez (po njegovi upokojitvi leta ~1985 Peter Maček), na takratni Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo pa v okviru študija Kemije prof. Riko Repič, ki je pred tem delal v podjetju Lek. Drago Lebez je kot absolvent biologije začel raziskovalno delati na Inštitutu za patološko fiziologijo MF leta 1947, leta 1956 pa se je zaposlil na Institutu "Jožef Stefan", kjer je vodil takratni Odsek za radiobiologijo (kasneje se je preimenoval v Odsek za biokemijo). Na Biotehniško fakulteto je odšel februarja 1976.

Prvi biokemijski laboratorij naše fakultete je bil na stari Realki na Vegovi, kabinet pa je imel prof. Repič na Aškerčevi. Iz arhiva Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je razvidno, da je prof. Repič bil zaposlen kot učitelj med leti 1964 in 1978. Njegova asistentka je bila Ana Avsec Srnec (umrla 2008); za njo je kot asistentka prišla na Katedro za biokemijo Metka Renko (nato od leta 1990 profesorica za področje biokemije). Zanimivo je, da je v arhivu kot zaposleni predavatelj biokemije v letu 1947 naveden Boris Krajnc (ni znano, ali gre za inženirja Krajnca, ki je bil obsojen na Dachauskem procesu). Vito Turk se je kot predavatelj zaposlil leta 1978 (po njegovi navedbi naj bi predaval od leta 1977), leta 1996 pa je postal direktor Inštituta "Jožef Stefan", zato je moral profesorsko mesto na FKKT zapustiti. Nadomestil ga je prof. Franc Gubenšek, ki je nato poučeval do upokojitve leta 2004. V času, ko je biokemijo predaval prof. Turk, je bila tehničarka Slavka Turk. Po njeni upokojitvi najprej par let nismo imeli tehnika, nato pa se je pri nas zaposlil Matjaž Malavašič. Z letom 2001 se je zaposlila kot učiteljica za področje biokemije Brigita Lenarčič, ki je bila pred tem asistentka. Kot asistent se je leta 2003 zaposlil Marko Dolinar, ki je istega leta postal docent in leta 2009 zasedel učiteljsko mesto. Asistentki Nika Lovšin in Petra Prijatelj sta bili na katedri že kot podiplomski študentki - stažistki. Kasneje se je Katedri pridružila asistentka Vera Župunski, leta 2007 Miha Pavšič, 2008 Marko Novinec, 2009 pa Marina Klemenčič. Ker se je prof. Renkova z začetkom leta 2010 upokojila, je julija istega leta na izpraznjeno učiteljsko mesto prišel Gregor Gunčar.

Na univerzitetni stopnji je mogoče študirati biokemijo na FKKT od študijskega leta 1998/9 naprej. Pred tem so biokemiki dokončevali različne študijske programe, predvsem kemijo (obstajala je smer Biokemija) in biologijo (usmeritev Biokemija). Prvi študent biokemije na ljubljanski Univerzi je diplomiral septembra 2002 (Miha Pavšič), prva diplomantka biokemije pa je doktorirala na programu Biomedicina leta 2007 (Alja Videtič).

zgodovinski podatki: prof. M. Renko, prof. V. Turk, arhiv predavateljev FKKT, spomini prof. A.O. Župančiča (MF)

Zadnjič obnovljeno: 10. novembra 2014

Pripombe in predloge pošljite na naslov : Marko.Dolinar@fkkt.uni-lj.si